Bài học 4 :Phương pháp tạo và kiểm tra hệ số co ngót

Sản phẩm nhựa khi nguội có xu hướng co lại vì thế khi tạo lòng khuôn mình cần phải tăng kích thước lên so với sản phẩm thiết kế một lượng theo tỷ lệ co ngót của nhựa. Sau khi nguội sản phẩm co về chính xác kích thước theo yêu cầu.